0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Sikkerhedsanbefalinger

Forord

I SvømDanmark mener vi, at det er vigtigt at have fokus på sikkerheden, når man bader og laver aktiviteter i og ved vand, inde som ude. Når en svømmeklub, skole, daginstitution eller klubber ønsker at lave vandaktiviteter og ønsker at lave undervisning i vand, så er det vigtigt at have kendskab til retningslinjer og sikkerhedsanbefalinger. Aktiviteter i vand giver liv, glæde og fællesskab men det kan også ende fatalt. Derfor håber vi, at du med interesse vil læse vores sikkerhedsanbefalinger.

 

Undervisning og vandaktivitet i bassin

Kvalifikationer

 • Alle undervisere skal som minimum have en gyldig bassinunderviserprøve under forudsætning af, at der er opsyn fra en livredningstjeneste i anlægget
 • Hvis der ikke er opsyn af en livredningstjeneste i svømmehallen, skal minimum én underviser have en gyldig bassinlivredderprøve
 • Alle ansvarshavende personer bør være bekendt med en på forhånd aftalt beredskabsplan ved ulykke

 

Praktiske forhold

 • Undervisere skal være synlige for deltagerne. F.eks. hjælper en t-shirt i en markant farve til at gøre underviseren mere synlig og gør det lettere for deltagerne at tilkalde hjælp
 • Hvis der er deltagere som ikke kan svømme, skal aktiviteten enten foregå hvor personen kan bunde eller skal have et flydemiddel på, der giver tilstrækkelig opdrift til at vedkommende kan svømme fra kant til kant. Flydemidlet skal være fastgjort ansvarligt. Alternativt skal deltagere have sin egen hjælper
 • Hovedspring skal udføres på en dybde på mindst 1,5 til 2 m ved siddende stilling og mindst 2 til 2,5 m ved stående stilling
 • Ved undervisning i dykkeaktiviteter bør der undervises i trykudligning og advare om hyperventilation.

 

Deltagere

 • Børn fra 0-3 år bør undervises 1-1 (en underviser, hjælper eller forældre per barn)
 • Børn fra 3-4 år bør undervises maksimalt 1-5 (en underviser, hjælper eller forældre til 5 børn)
 • Børn ældre end 4 bør undervises maksimalt 1-12 (en underviser, hjælper eller forældre til 12 børn)

 

Opsyn

 • Bassinet skal overvåges kontinuerligt gennem hele aktivitetens forløb

 

 

Undervisning og vandaktivitet ved åbent-vand

Kvalifikationer

 • Alle ansvarshavende personer skal have en gyldig Bassinlivredderprøve eller Underviserprøve med dyk til minimum 3,80 m og erfaring med svømning i åbent vand
 • SvømDanmark anbefaler, at der deltager en person med gyldig Åbent-vand Underviserprøve eller ILS Åbent-vand Livredderprøve
 • Alle ansvarshavende personer bør være bekendt med retningslinjerne for arrangementet og have aftalt en beredskabsplan

 

Praktiske forhold

 • Vælg en strand med livredder og tal med livredderen om de lokale forhold herunder, hvor det bedste sted for badning er
 • Tjek vindretning, dybde og strømforhold, inden badningen påbegyndes, og tilpas badeområdet herefter
 • Afgræns badeområdet tydeligt for deltagerne
 • Medbring en mobiltelefon, kontroller dækning og noter redningsvej, redningsnummer eller adresse med henblik på alarmering
 • Medbring redningsmateriel såsom kasteline, redningskrans eller livreddertorpedo og vær trænet i brugen heraf.

 

Deltagerne

 • De personer, der skal deltage i badning, bør minimum kunne svømme 200 m i bassin
 • Deltagere, der ikke kan svømme, skal bære redningsvest eller have en personlig hjælper
 • Våddragter giver opdrift og beskyttelse mod kulde og solskoldning. De kan derfor anbefales til badning.

 

Opsyn

 • Under badeaktiviteterne skal der udføres kontinuerlig overvågning af de badende
 • På stranden overvåges generelt bedst fra en forhøjet position, hvor distraktion er minimeret
 • En ansvarshavende person kan placeres som badeområdets ydre grænse og overvåge herfra. Vær opmærksom på, at det hurtigt bliver dybt på stejle strande, og at det derfor er vanskeligt at have en ydermarkering stående på bunden
 • En ansvarshavende person bør ikke overvåge mere end 12 deltagere ad gangen
 • Alle ansvarshavende personer skal være synlige for deltagerne. T-shirt i stærke farver hjælper hertil og gør det lettere for deltagerne at tilkalde hjælp.

 

Åbent-vand skal forstås som strand, søer, åer, havnebade mv.

 

 

Livredderprøver

Læs mere om vores livredderprøver her

 

Regler og ansvar

 

Hvem fastlægger sikkerhedsbestemmelserne ved offentlige badeanstalter?

Ved offentlige badeanstalter (svømmehaller, vandlande, badeanlæg ved strande, fjorde og havne mv.) er det politiet der i forhandling med kommunalbestyrelsen, fastsætter de lokale regler om badesikkerheden i offentlige badeanstalter. De lokale regler fastsættes med udgangspunkt i et ”Modelregelsæt for badesikkerhed ved offentlige strande, søer, badeanlæg i tilslutning til §14, stk. 1.” Herunder er det ejeren af den offentlige tilgængelige badeanstalt, der fastlægger de konkrete sikkerhedsbestemmelser, der skal gøre sig gældende.Rådet for Større

 

Badesikkerhed har udgivet brochuren ”Sikkerhed ved offentlige badeanlæg” og er senest revideret i 2014.

 

 

Ansvar for vandsikkerheden i svømmeklubber

I Danmark er der ingen specifik lovgivning, der beskriver foreningers og instruktørers ansvar for vandsikkerhed i forbindelse med undervisning i vand. Det betyder, at svømmeklubber og instruktører efter bedste evne skal bruge deres sunde fornuft og handle på en sådan måde, at man i videst muligt omfang undgår, at der sker uheld og ulykker i forbindelse med svømmetræning og undervisning i klubregi.

Hvis det alligevel går galt, vil spørgsmålet om instruktørens/ klubbens eventuelle ansvar blive bedømt ud fra dansk rets almindelige erstatningsregel – den såkaldte culpa-regel. Denne regel indebærer, at man er juridisk ansvarlig, når man ved en fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade/ulykke. Eller sagt på en anden måde – man er kun erstatningsansvarlig, hvis man ”kan gøre for”, at f.eks. en anden person er kommet til skade. Det kan være sket som følge af en fejl (en konkret handling) men også ved en forsømmelse eller i særlige tilfælde en undladelse (passivitet). Populært sagt risikerer man altså at blive draget til ansvar, både når man har gjort noget, og når man ikke har gjort noget. Man vil altid kunne drages til ansvar, hvis man påfører andre skade med vilje.

 

Ansvar for vandsikkerheden i institutioner

Kommunalbestyrelsen har i henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 6 det overordnede ansvar for sikkerheden og forsvarlige forhold i dagtilbud for børn og andre aktivitetstilbud med kommunal medfinansiering. Det daglige ansvar for børnene vil i praksis ligge hos lederen af de pågældende tilbud. Der hviler derudover et særligt ansvar på voksne, pædagoger, dagplejere og andre, der har børn i deres varetægt i det daglige.

Det er afgørende for vandsikkerheden, at institutioner har klare retningslinjer for undervisning og vandaktivitet i bassin samt ved badeudflugter til åbent vand. I afsnittet Sikkerhedsanbefalinger findes anbefalinger, der kan benyttes til at udarbejde lokale retningslinjer.

 

Ansvar for vandsikkerheden i folkeskolen

Lovgivning omkring ansvar og sikkerhed i folkeskolen er beskrevet i ”Folkeskoleloven” herunder i ”Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden”.

 

I ”Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden” står der følgende:

 • §6 lyder: Foregår undervisningen i lokaler og på steder, som rummer særlige risikomomenter, fx fysik/kemilokaler, sløjdlokaler og idrætslokaler og -anlæg, herunder svømmehal, påhviler der skolens leder en skærpet tilsynspligt.
 • Stk 2. Hvis der på specielle området er givet særlige sikkerhedsforskrifter eller lignende, påhviler det skolens ledet at påse, at disse forskrifter overholdes.
 • Stk 3. Undervisning i svømning varetages af lærere eller andet undervisende personale, jf. folkeskolelovens kapitel 4, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven.
 • §10 lyder: Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture eller lignende må alene finde sted, hvis det kan foregå under betryggende forhold.

 

SvømDanmark anbefaler, at folkeskoler følger den gældende lovgivning samt SvømDanmarks sikkerhedsanbefalinger, som giver konkrete råd til, hvordan vandaktiviteter og undervisning i vand kan udføres ansvarligt.

Videre herfra:

Læs også:

Download:

Kontakt

Hjalte Borum

Udannelseskonsulent

Mail: hbo@svoem.dk

Tlf: 5166 3967


 


Cookieindstillinger