0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Ansvar og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger til skole, fritid og klub i Bassin

Nedenstående er taget fra www.respektforvand.dk, hvor du kan læse mere om sikkerhed og ansvar.

 

Undervisning og vandaktivitet ved bassin

 • Alle undervisere skal have en gyldig bassinlivredderprøve eller bassin underviserprøve
 • Hvis der ikke er opsyn fra en livredningstjeneste i anlægget, skal minimum en underviser have en gyldig bassinlivredderprøve til anlægget
 • Alle ansvarshavende personer bør være bekendt med en på forhånd aftalt beredskabsplan ved ulykker
 • Bassinet skal overvåges kontinuerligt gennem hele aktivitetens varighed
 • Undervisere skal være synlige for deltagerne. T-shirt i stærke farver hjælper underviseren med at være synlig og gør det lettere for deltagerne at tilkalde hjælp
 • Børn, der ikke kan svømme, skal kunne bunde eller have et flydemiddel på, der giver tilstrækkelig opdrift til, at barnet kan svømme fra kant til kant. Flydemidlet skal være fastgjort forsvarligt. Alternativt skal barnet have sin egen hjælper.
 • Børn i alderen 0-3 år bør undervises 1-1 (en underviser, hjælper eller forældre pr. barn)
 • Børn i alderen 3-4 år bør undervises maksimalt 1-5 (en underviser, hjælper eller forældre til 5 børn)
 • Børn ældre end 4 år bør undervises maksimalt 1-12 (en underviser, hjælper eller forældre til 12 børn)
 • Hovedspring skal udføres på en dybde på mindst 1,5 til 2 m ved siddende stilling og mindst 2 til 2,5 m ved stående stilling ved udflugter til åbent vand
 • Alle ansvarshavende personer bør være bekendt med retningslinjerne for arrangementet og have aftalt en beredskabsplan.

 

Regler og ansvar

I Danmark sker der desværre ind imellem fatale drukneulykker i forbindelse med undervisning i bassin og udflugter til åbent vand. Ulykkerne understreger, at undervisere i svømmeklubber, folkeskoler og institutioner skal tage deres ansvar meget alvorligt.

Det er afgørende for vandsikkerheden, at alle har klare retningslinjer for undervisning og vandaktivitet i bassin og ved badeudflugter til åbent vand.

 

Ansvar for vandsikkerhed i svømmeklubber.
Der er ingen specifik dansk lovgivning, der beskriver foreningers og instruktørers ansvar for vandsikkerhed i forbindelse med undervisning i vand. Det betyder, at svømmeklubber og instruktører efter bedste evne skal bruge deres sunde fornuft og handle på en sådan måde, at man i videst muligt omfang undgår, at der sker uheld og ulykker i forbindelse med svømmetræning og undervisning i klubregi.

Hvis det alligevel går galt, vil spørgsmålet om instruktørens eller klubbens eventuelle ansvar blive bedømt ud fra dansk rets almindelige erstatningsregel – den såkaldte culpa-regel.

Det betyder, at du er juridisk ansvarlig, når du ved en fejl eller forsømmelse er skyld i en ulykke. Eller sagt på en anden måde – du er kun erstatningsansvarlig, hvis du ”kan gøre for”, at et andet menneske er kommet til skade.

Det kan være sket som følge af en fejl (en konkret handling) men også ved en forsømmelse eller i særlige tilfælde en undladelse (passivitet). Populært sagt risikerer du altså at blive draget til ansvar, både når du har gjort noget, og når du ikke har gjort noget.

 

Ansvar for vandsikkerhed i institutioner.
Det er Kommunalbestyrelsen, der i henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 6 har det overordnede ansvar for sikkerheden og forsvarlige forhold i dagtilbud for børn og andre aktivitetstilbud med kommunal medfinansiering.

Det daglige ansvar for børnene vil i praksis ligge hos lederen af de pågældende tilbud. Der påhviler derudover et særligt ansvar på voksne, pædagoger, dagplejere og andre, der har børn i deres varetægt i det daglige.

Derfor er det afgørende for vandsikkerheden, at institutioner har klare retningslinjer for undervisning og vandaktivitet i bassin og ved badeudflugter til åbent vand.

 

Ansvar for vandsikkerhed i folkeskoler.
Lovgivningen omkring ansvar og sikkerhed i folkeskolen er beskrevet i Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden og Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden.

Folkeskoleloven beskriver, at Undervisningsministeren kan fastsætte regler om skolernes tilsyn med eleverne i skoletiden.

Dansk Svømmeunion anbefaler, at folkeskoler følger den gældende lovgivning og Dansk Svømmeunions sikkerhedsanbefalinger, der giver konkrete råd til, hvordan vandaktiviteter kan udføres ansvarligt. Anbefalingerne afspejler således Dansk Svømmeunions fortolkning af den i loven lidt uklare og brede beskrivelse af ”betryggende forhold”.

 

Hvad siger bekendtgørelsen?

I Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden.

Læs bekendtgørelsen her.

 

Bekendtgørelsens § 6 lyder 

Foregår undervisningen i lokaler og på steder, som rummer særlige risikomomenter, fx fysik/kemilokaler, sløjdlokaler og idrætslokaler og -anlæg, herunder svømmehal, påhviler der skolens leder en skærpet tilsynspligt.
 
Stk. 2. Hvis der på specielle områder er givet særlige sikkerhedsforskrifter eller lignende, påhviler det skolens leder at påse, at disse forskrifter overholdes.
 
Stk. 3. Undervisning i svømning varetages af lærere eller andet undervisende personale, jf. folkeskolelovens kapitel 4, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven.


Bekendtgørelsens § 10 lyder:
Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture eller lignende må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold.

 

Tidligere har Undervisningsministeriet udgivet en vejledning, hvori der gives uddybende bemærkninger til § 10:
Badning under ekskursioner og lignende, herunder badning i badelande, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold.

Hvis badning foregår på friland, skal læreren, inden badning tillades, have en sikkerhed for, at bund- og strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare.

Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Der bør være mindst to voksne, af hvilke den ene opholder sig på land, medens den anden deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område.

Begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne udføre livredning. Der bør ikke være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde sammen to og to. 

 

Hvem fastlægger sikkerhedsbestemmelserne i en svømmehal?

Ejeren af svømmehallen fastlægger sikkerhedsbestemmelserne.

Rådet for Større Badesikkerhed har udgivet pjecen "sikkerhed ved offentlige badeanlæg". Pjecen kan rekvireres på www.badesikkerhed.dk

Videre herfra:

Læs også:

Download:

Kontakt

Hjalte Borum

Udannelseskonsulent

Mail: hbo@svoem.dk

Tlf: 5166 3967


 


Cookieindstillinger