0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

FAQ om corona-retningslinjer

Nedenfor finder du en række ofte stillede spørgsmål og svar på de gældende corona-retningslinjer gældende for svømmeklubber.

Ja, afstandskravene skal hele tiden forsøges efterlevet. Dvs. der skal være 4 kvadratmeter pr. person, både i omklædning og bassin. Ydermere skal der holdes 1 meters afstand mellem hver person, både i omklædning og bassin. Ved fysisk aktivitet (dvs. når man er i bevægelse i bassinet) anbefales 2 meters afstand mellem hver person.

 

Ja, det må de gerne. Fælles udstyr (som bensparksplader, svømmebælter og aquaorme) rengøres rutinemæssigt, eksempelvis inden dagens svømmeundervisning begynder. Start dagen med at skylle al udstyr af med en vandslange. Fælles udstyr behøver således ikke rengøres mellem hver bruger. Det er en fordel hvis I kan holde udstyret vådt (udstyret må helst ikke tørre ind mellem hver bruger).

 

Det er primært kravet om, at der skal være 4m2 per person til rådighed i omklædningen, som gør sig gældende for, hvor mange der kan opholde sig i omklædningsrummet på samme tid. Derudover opfordres der til, at deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placerer sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
En god tommelfingerregel i forhold til omklædningsrummet er at prøve at forestille sig, hvordan en politimand ville opfatte situationen, hvis vedkommende observerer forholdene udefra. Vil vedkommende se individuelle grupper eller en samlet gruppe? Denne vurdering foretages formentlig bedst lokalt, hvor man kender de faktiske forhold.

 

Der må gerne være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet/i et bassin - dog kun så længe, der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Hvis der er flere grupper til stede i det samme bassin, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver gruppe á 50/10 personer, og at markeringer tydligeligt angiver adskillelsen mellem de respektive grupper. En træner må ikke træne flere grupper samtidig, men må gerne træne en ny gruppe, når den første har forladt stedet.Husk at træneren tæller med i forsamlingsforbuddet på 10/50.
 

 

Ja! Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes. Dette kan gøres ved at man udpeger en eller flere overordnede ansvarlige ledere, instruktører eller trænere fra svømmeklubben, som kan være til stede ved træning og undervisning. Det anbefales, at man udfærdiger holdlister til afkrydsning af alle deltagere på holdet, så man i forhold til opsporing af smittekæder har et overblik over personer, som eventuelt smittede har været i berøring med.

 

På konkurrence- og voksenhold kan en træner være corona-ansvarlig samtidig med at vedkommende varetager træningen. Ved flere svømmeskolehold på samme tid anbefales det imidlertid, at den corona-ansvarlige er dedikeret til opgaven. 

 

Nej en forældre sammen med et barn tæller som to personer. Forældre tæller således med i kravet om maksimalt én person for hver 4 m2 både i bassin og på gulvareal, uanset barnets alder.

 

Instruktøren må gerne have fysisk kontakt til deltagerne i undervisningen, men det er vigtigt, at svømmeklubberne overvejer tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden af kontakt, særligt ansigt-til-ansigt kontakt for både medlemmer, ansatte, frivillige og deltagere.
Der kan være tale om adfærdsmæssige tiltag eller tiltag, der danner en barriere mellem personerne. 

Giv for eksempel gerne udstyr som svømmebælter på med ansigtet mod svømmerens ryg.

 

Klublokaler, caferier og lignende lokaler ved svømmebadet kan anvendes på forsvarlig vis. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.

For alle personer over 12 år, er der krav om mundbind fra den 29. oktober 2020 i disse lokaler.

 

Tørtræning, opvarmning og dryland på bassinkanten bør undgås, men kan finde sted i tilstødende lokaler med god plads (eksempelvis en gymnastiksal), så længe afstandskravene mellem hver person overholdes – dvs. 4 kvm pr. person og 2 meter mellem hver udøver.

 
 1. Hvis symptomerne opstår midt i undervisningen, skal instruktøren straks standse undervisningen/overgive den til en anden instruktør og hurtigst muligt forlade svømmebadet.
 2. Hvis symptomerne opstår inden undervisningen begynder, skal instruktøren blive hjemme og vedkommende må først vende tilbage til undervisningen, når han/hun har været symptomfri i 48 timer eller har fået fortaget en COVID-19 test, som er negativ. Ved symptomer på COVID-19 anbefales det altid at få foretaget en test.
 3. Bliver instruktøren testet positiv for COVID-19, er det vigtigt, at alle de personer, som vedkommende har haft nær kontakt til i den periode, hvor han/hun har været smitsom, bliver informeret om, at vedkommende er smittet. Det kaldes “kontaktopsporing”, og er et vigtigt redskab ift. at forebygge smittespredning. Ved en positiv COVID-19 test, må træneren/underviseren først vende tilbage til undervisningen, når vedkommende har været symptomfri i 48 timer (sst.dk).
 4. Undlad at skabe utryghed blandt de øvrige instruktører og svømmere, som har været i hallen samtidig med den smittede instruktør, og sørg for kun at informere de personer, som har været i nær kontakt med vedkommende inden for 48 timer, før symptomerne er startet. Dvs. svømmere på holdet eller andre instruktører og svømmere, som har stået tæt på i omklædningsrummet (mindre end 1 meter) og eller har været i direkte fysisk kontakt med vedkommende. Hvis instruktøren og klubben har fulgt Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, der kan kategoriseres som en nær kontakt.
 5. I forhold til håndtering af kontaktsporing anbefales det, at instruktøren tager kontakt til den corona-ansvarlige eller træneren i klubben, som sørger for at informere de nære kontakter. Vedkommende kan også selv informere de nære kontakter, hvis det giver mening.
 
 1. Hvis en svømmer får symptomer på COVID-19 i undervisningen, skal vedkommende straks forlade svømmebadet. Den corona-ansvarlige i klubben skal kontakte svømmerens forældre.
 2. Hvis symptomerne opstår inden undervisningen begynder, skal svømmeren blive hjemme og vedkommende må først vende tilbage til undervisningen, når han/hun har været symptomfri i 48 timer eller har fået fortaget en COVID-19 test, som er negativ. Ved symptomer på COVID-19 anbefales det altid at få foretaget en test.
 3. Bliver svømmeren testet positiv for COVID-19, er det vigtigt, at alle de personer, vedkommende har haft nær kontakt til i den periode, hvor svømmeren har været smitsom, bliver informeret om, at vedkommende er smittet. Det kaldes “kontaktopsporing”, og er et vigtigt redskab ift. at forebygge smittespredning. Ved en positiv COVID-19 test, må træneren/underviseren først vende tilbage til undervisningen, når vedkommende har været symptomfri i 48 timer (sst.dk).
 4. Undlad at skabe utryghed blandt de øvrige svømmere, som har været i hallen samtidig med den smittede svømmer, og sørg for kun at informere de personer, som har været i nær kontakt med vedkommende inden for 48 timer, før symptomerne er startet. Dvs. holdkammerater, instruktør og andre, som har stået tæt på i omklædningsrummet (mindre end 1 meter) og eller har været i direkte fysisk kontakt med vedkommende. Hvis svømmeren og klubben har fulgt Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, der kan kategoriseres som en nær kontakt.
 5. I forhold til håndtering af kontaktsporing anbefales det, at svømmeren tager kontakt til den corona-ansvarlige eller instruktøren i klubben, som sørger for at informere de nære kontakter.
 

Ja, men antallet af deltagere ved et stævne må på intet tidspunkt overstige forsamlingsforbuddet, der for nærværende udgør 50 personer for børn og unge op til og med 21 år inklusive trænere, ledere, officials og dommere. For deltagere over 21 år må der for nærværende kun være 10 personer til stede inklusive trænere, ledere, officials og dommere.

Sammen med børn og unge op til og med 21 år må der deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt, hvormed der her dispenseres for forsamlingsforbuddet på 10 personer. Trænere, officials, livreddere, dommere går også under betegnelsen ”nødvendige voksne”.

Der må gerne afvikles officialsmøder med over 10 personer over 21 år, så længe alle deltagere ved mødet sidder på den samme plads under hele mødet og alle vender næsen i den samme retning, samt at der minimum opretholdes 1 meters afstand mellem hver deltager. Alternativt kan man forsøge at afvikle officialsmøder online, så man undgår at samle mere en 10 voksne over 21 år i samme rum

Antallet af deltagere begrænses yderligere af antallet af kvm2 gulvareal i svømmehallen. Der må maksimalt være én person pr. 4 kvm2  i svømmehallen målt på gulvarealet, der omkranser bassinerne.

Alle deltagere skal kunne sidde ned på egen stol eller på tydeligt afmærkede områder på faste tribuner og overholde afstandskravet om 1m afstand til alle andre personer i svømmehallen.

Der må maksimalt være én person pr. 4 kvm2 i omklædningsrummene ad gangen. Omklædning skal derfor ske i hold, så man aldrig overskrider den maksimale kapacitet i omklædningsrummene.

 

Idræt med kropskontakt er tilladt jævnfør DIF, DGI og Firmaidrættens retningslinjer for idrætsaktiviteter, og derfor er det også tilladt af træne vandpolo og afvikle vandpolo-kampe.

 

Generelt anbefales det, at forældre og tilskuere forbydes adgang til stævner i den nuværende situation. Er svømmehallen af tilpas stor størrelse, og har man mulighed for, at forældre og tilskuere kan tilgå et tilskuerafsnit med separate udgange, er det i forhold til det nuværende forsamlingsforbud dog muligt at tillade adgang for tilskuere op til 500 personer, hvis de kan placeres med 2 m afstand, og der er adgang til separate toiletter. Her gælder de samme regler som for teatre, biografer og for eksempel superliga-kampe. Men det er vigtigt at understrege, at der ikke på nogen måde må være kontakt mellem gruppen af tilskuere og gruppen af deltagere ved stævnet. Tilskuere til stævner fra 12 år og opefter skal bære mundbind fra den 29. oktober 2020.

 

 

Der stilles krav til brug af mundbind for personer fra 12 år og opefter fra og med den 29. oktober 2020.  Mundbind bæres så snart man træder ind i svømmehallens forhal, og når man går rundt eller opholder sig i svømmehallens forhal, på tilskuerpladser, klublokale, loungeområder og lignende. Kravet om mundbind gælder IKKE deltagere under selve idrætsaktiviteten dvs. udøvere, trænere, officials, dommere mv. fritages under aktiviteten.

 

Ja, de tæller med i forsamlingsforbuddet på 50 personer, da der sammen med børn og unge op til og med 21 år må der deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt. Der dispenseres således i disse tilfælde for forsamlingsforbuddet på 10 personer. Der må for eksempel gerne være tilknyttet voksne til babysvømning eller mor-barn/far-barn svømning, selvom det betyder, at der er over 10 deltagere på holdet. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold. En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført.

 

En nødvendig voksen er en tilknyttet voksne til babysvømning eller mor-barn/far-barn svømning og er er altså en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold. En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført.

Der dispenseres i disse tilfælde for forsamlingsforbuddet på 10 personer.

 

For udøvere over 21 år (fra 22 år og opefter) gælder et forsamlingsforbud på 10 personer inklusive trænere, ledere og livreddere. Voksne over 21 år må derfor ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet at de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter. Det vil sige, at når der er en deltager til stede i træningen, som er over 21 år, så skal forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes på holdet.

Gruppen med svømmere på over 21 år, må dog gerne træne i en gruppe for sig med minimum 2 meters afstand i bassinet til gruppen med udøvere på 21 år og yngre på samme tid og sted.
 

 

Samme træner, holdleder, instruktør må IKKE lede flere af grupperne samtidig, da idrætsaktiviteten i så fald betragtes som ét samlet arrangement.

En instruktør/træner må således ikke undervise/træne eller sætte flere grupper i gang med aktiviteter samtidig. Husk at træneren tæller med i forsamlingsforbuddet på 10/50.Grupperne skal være effektivt adskilt, og der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. 


 

 

 

Kravet om mundbind gælder IKKE deltagere under selve idrætsaktiviteten dvs. udøvere, trænere, officials, dommere mv. fritages under aktiviteten. 

Mundbind bæres dog så snart man træder ind i svømmehallens forhal, og når man går rundt eller opholder sig i svømmehallens forhal, på tilskuerpladser, klublokale, loungeområder og lignende.

 

For nuværende gælder et forsamlingsforbud i idrætsforeninger på 50 personer for udøvere op til og med 21 år inklusive trænere, ledere og livreddere. For udøvere over 21 år (fra 22 år og opefter) gælder et forsamlingsforbud på 10 personer inklusive trænere, ledere og livreddere. Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet at de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter. Det vil sige, at når der er en deltager til stede i træningen, som er over 21 år, så skal forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes på holdet.

 

Nej, ikke som udgangspunkt – kun, hvis I kan holde jer under 10 eller falder ind under betegnelsen professionelle udøvere.

 

I saunaer, dampbad mv., hvor der er begrænset udluftning, bør der være opsyn med, hvor mange personer, der lukkes ind. Det kan f.eks. monitoreres ved hjælp af skiltning af det maksimale antal personer, der må være til stede i saunaen mv. samtidig. Der kan med fordel laves afmærkede siddepladser.

 • Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad bør overholde anbefalingen om at holde mindst én meters afstand, dog mindst to meter ved fysisk anstrengelse.
 • Ansvarlige personer for saunaer mv. bør sikre, at der udluftes og rengøres i saunaen mv. flere gange dagligt. Det fastsættes lokalt, hvor meget der skal udluftes i forhold til saunaens mv. belastning.
 • Under ophold i saunaer mv., herunder i forbindelse med saunagus, bør det undgås, at gusmestre og øvrige personer i saunaen vifter med håndklæder eller lignende. Kontaktflader og -punkter i saunaen rengøres mellem hvert hold af personer, der deltager i saunagus.
 • Al udstyr bør rengøres før og efter brug.
 • Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.
 

Bekendtgørelsen gælder ikke for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. I forhold til Dansk Svømmeunions medlemmer hører følgende udøvere ind under denne kategori:
 

 • Kunstsvømning

Udøvere som er en del af senior talentholdet, hvortil udtagelseskravene er baseret på de resultater svømmerne genererede til DM i 2020.

 

 • Vandpolo

Udøvere som spiller 1. division for henholdsvis damer og herre.

Der er 20 personer pr. hold og der er 4 dame- og 4 herrehold.
 

 • Livredning

I livredning defineres de professionelle udøvere med udgangspunkt i, at de har været udtaget til internationale mesterskaber i 2019 og 2020.

 • Svømning

I svømning defineres det øverste nationale niveau som alle de svømmere, som har klaret senior-kravtid (den hårdeste kravtid i kravtidsmodellen) uanset alder og som forventes at deltage ved DM senior på langbane, som afholdes i juli måned 2021.

 

 • Åbent vand svømning

For åbent vand svømmere defineres samme krav som til svømning. Det vil sige at en professionel åbent vand svømmere har opnået bassinsvømningens krav.

 

 


Cookieindstillinger